วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นเรื่องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของผปก.วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง


จับกระแสวิทยุกระจายเสียงกับเฮลท์เรดิโอ นครสวรรค์ ๑๑๑วันพุธที่ 23 กันยายน. 58 สถานีวิทยุทดลองประกอบวิทยุกระจายเสียง(บริการธุรกิจ สาธารณะและชุมชน)

๑๑๑วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นเรื่องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของผปก.วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ๑๑๑การดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆอาทิ การย้ายที่ตั้งสถานี การเปลี่ยนแปลงความถี่ การเปลี่ยนบริการ การเปลี่ยนชื่อสถานี ควรดำเนินการที่ตึกเอ็กซิมแบงค์ เพื่ออยู่ในกรอบระยะเวลาที่ทางกสทช.กำหนดให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆภายในวันที่ 1 ต.ค.58 ๑๑๑ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและช่างเทคนิคที่สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง “ออกอากาศอย่างไรไม่ให้รบกวนวิทยุการบิน” ทั้ง 4 ครั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพปัญหาวิทยุทดลองประกอบกิจการรบกวนวิทยุการบิน ตระหนักถึงความสำคัญของการออกอากาศโดยปราศจากการรบกวน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออากาศยาน รวมทั้งทราบแนวทางการป้องกันปัญหาการรบกวน ๑๑๑สถานที่และจังหวัดที่จัดการอบรมดังนี้1.อุบลราชธานี 2.เชียงใหม่ 3.นครศรีธรรมราช 4.นครสวรรค์ ๑๑๑ท่านที่ต้องการเข้ารับการอบรมสำหรับสถานีวิทยุและช่างเทคนิค สามารถดาวโหลดเอกสารในแสดงความประสงค์เข้าอบรมได้ที่เวปไซด์กสทช. https://broadcast.nbtc.go.th/news/preview.php

You May Also Like

ใส่ความเห็น