รื้อกฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่


        สำนักงาน กสทช.ยื่นหนังสือรื้อกฎหมาย กสทช.ฉบับใหม่ เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เคาะบอร์ดเหลือชุดเดียว 7 คน ส่วน กสทช.ชุดเก่าอยู่จนครบวาระ ขณะที่เงินประมูลทีวีดิจิตอล เตรียมหักเข้ากองทุนพัฒนาดิจิตอล พร้อมยุบคณะกรรมการติดตามผลฯ หรือ กตป.
       
       แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.ได้ส่งหนังสือแก้ไขร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. … (พ.ร.บ.กสทช.) เสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พ.ร.บ.กสทช. เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
       
       ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวประกอบด้วย การยกเลิกมาตรา 6 ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 และแก้ไขมาตรา 6 โดยให้ระบุว่า กสทช.จำนวน 7 คน ที่แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภค และให้เลขาธิการ กสทช.เป็นเลขานุการ กสทช.
       
       ขณะเดียวกัน ยังให้ยกเลิกมาตรา 2 การได้มาของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเอง ซึ่งเมื่อมีเหตุต้องมีการเลือก และแต่งตั้งกรรมการ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
       
       โดยมาตรา 17 ให้ กสทช.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงไม่ต้องดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหากรรมการแทน และหากมีตำแหน่งที่ว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่ากรรมการ กสทช.สิ้นสุดความเป็นกรรมการทั้งคณะ นับแต่วันที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง
       
       ขณะเดียวกัน ให้ยกเลิกมาตรา 2 และมาตรา 27 ให้ระบุเป็น จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมายโทรคมนาคม และดำเนินการให้เป็นตามแผนดังกล่าว และเพิ่มกำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท โดยจะกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันในย่านความถี่ หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ กสทช.อนุญาตให้ใช้แล้วโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้น
       
       นอกจากนี้ ยังแก้ไขมาตรา 3 (14) ให้ระบุว่า ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศยกเว้นที่เกี่ยวกับกิจการดาวเทียมเกี่ยวเฉพาะส่วนที่คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยให้ กสทช.มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกิจการดาวเทียมดังกล่าว
       
       รวมทั้งยังแก้ไขมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา 41 โดยให้ระบุว่า การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และต้องดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจายใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ และในมาตรา 8 ให้ยกเลิกความในวรรค 6 และให้ระบุว่า ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงฯ ให้ใช้วิธีคัดเลือกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด แต่ในกรณีประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายการคัดเลือกให้ทำโดยวิธีประมูล
       
       ขณะเดียวกัน กำหนดให้มาตรา 42 กสทช.มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการ ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชำระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมของ ประเภทใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ส่วนเงินที่ได้จากการ ประมูลดังกล่าว เมื่อหักเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิตอลฯ และค่าใช้จ่ายในการประมูลแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
       
       นอกจากนี้ ยังให้ยกเลิกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานตาม มาตรา 70 ถึง มาตรา 73 โดยการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กสทช.ต้องดำเนินการให้สอดคล้องต่อนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องสอดคล้องต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ข้อมูลจาก MANAGER.CO.TH

You May Also Like

ใส่ความเห็น